Vorige | Volgende
Verkocht

Kruisweg Achthuizen

Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Van Gelder agrarisch & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen landbouwgrond, totaal groot circa 21.32.40 ha, gelegen aan de Kruisweg in Achthuizen.

Omschrijving
Het betreft percelen landbouwgrond van een uitstekende landbouwkundige kwaliteit.

Situering
De percelen zijn gelegen nabij Kruisweg 1 in Achthuizen op het eiland Goeree-Overflakkee. De percelen liggen in het landelijke gebied en zijn goed bereikbaar.
Zie bijlage 1: luchtfoto en foto’s van de percelen

Toegang
De percelen zijn met een eigen dammen direct bereikbaar vanaf de Kruisweg en de Blokseweg.

Grondkwaliteit en drainage
De percelen bestaan uit zware zavel, profielverloop 5.

Het rekenpeil van het waterschap is bij winterpeil -1,25 m NAP en bij zomerpeil – 0,95 m NAP. De gemiddelde maaiveldhoogte varieert van 0,32 m NAP tot 0,60 m NAP.

De percelen zijn in 2017 op 12 m gedraineerd.

Gebruik
Het huidige gebruik van de afgelopen jaren en het huidige teeltjaar is als volgt:
Jaar perceel M 351 perceel M 354
2020 tarwe en bladgewassen bladgewassen
2021 tarwe en bladgewassen tarwe
2022 tarwe en bladgewassen bladgewassen
2023 tarwe en bladgewassen tarwe

Jacht
De jacht is t/m 31 maart 2035 verhuurd.

Vergunningen
Niet van toepassing.

Nutsvoorzieningen
Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente
Over de percelen moeten jaarlijks de volgende bedragen aan herinrichtingsrente betaald worden:
Kadastraal perceel bedrag eindjaar
Oostflakkee M 351 € 1.065,33 2027
Oostflakkee M 354 € 1.298,58 2027

Zakelijke rechten
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheden
Niet van toepassing.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Pachtsituatie
Perceel Oostflakkee M 351 is verpacht op basis van een geliberaliseerd pachtcontract. De einddatum in het geliberaliseerde pachtcontract is 31 december 2023.

Bestemming
Op de percelen is het bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee van gemeente Goeree-Overflakkee van toepassing zoals vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Goeree-Overflakkee op 16 oktober 2014. De volgende bestemmingen zijn aan de percelen toegekend:
- Enkelbestemming Agrarisch
- Gebiedsaanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingszone'

Meer informatie staat op de website ruimtelijkeplannen.nl en is ook op aanvraag beschikbaar.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

Bij onderzoek d.d. 17 juli 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden.

Koper kan indien gewenst voor eigen rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Aanvullende verkoopinformatie
Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de aangeboden percelen in één koop- en verkoop te verkopen maar ook om de verschillende aangeboden percelen afzonderlijk en naar eigen inzicht te verkopen.

Naast de aangeboden percelen landbouwgrond is ook de bijbehorende boerderij Kruisweg 1 in Achthuizen te koop. Dit betreft het bouwvlak van 1 ha met woning en bedrijfsgebouwen en de rond de boerderij gelegen grond. Het betreft het resterende gedeelte van ca. 2.68.90 ha van het kadastrale perceel Oostflakkee M 354. Voor dit onderdeel wordt een aparte brochure gemaakt, deze is rond half oktober 2023 beschikbaar.

Waterschap Hollandse Delta heeft aan verkoper gevraagd om het achterstuk van kavel Oostflakkee M 351 aan te mogen kopen, e.e.a. zoals weergegeven op het van het waterschap ontvangen kaartje dat als bijlage 4 aan deze brochure is toegevoegd. Een eventuele verkoop van dit stuk aan het waterschap zal uitsluitend in nauw overleg met de koper van het overblijvende rechthoekige deel van de kavel gebeuren, waarbij ook de condities en voorwaarden besproken worden.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt.

Er is niet eerder sprake van een koop- verkoopakkoord dan nadat over de koopsom en alle verdere details overeenstemming is bereikt, uitsluitend blijkend uit een door alle partijen ondertekende koopovereenkomst.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen en dergelijke.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Koopsom
Op het aangeboden onroerend goed kan tot vrijdag 24 november 2023 om 17:00 uur een bieding uitgebracht worden. Hiervoor kan het biedformulier gebruikt worden dat als losse bijlage geleverd wordt.

Op dit biedformulier staan de condities zoals verkoper die gesteld heeft. Eventuele aanvullende voorwaarden of condities van koper dienen tegelijkertijd met de bieding bekend gemaakt te worden. Condities en/ of voorwaarden die na 24 november 2023 om 17:00 uur binnen komen worden niet geaccepteerd.
Uiterlijk 1 december 2023 zal de makelaar namens de verkoper degenen die geboden hebben de reactie op hun bieding laten weten.

Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht om niet te gunnen voor. Verkoper behoudt zich ook het recht voor de aangeboden percelen in één koop- en verkoop te verkopen maar ook om de verschillende aangeboden percelen afzonderlijk en naar eigen voorkeur te verkopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Theo van Gelder op telefoonnummer
06 - 53 11 17 62 of per e-mail theo@vangeldermakelaardij.nl

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
21 ha 32 a 40 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
10 ha 50 a 0 ca
Perceel
OFK00-M-351
Perceelnaam
Oostflakkee M 351
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
10 ha 82 a 40 ca
Perceel
OFK00-M-354
Perceelnaam
Oostflakkee M 354
Eind datum
2023-11-25T23:00

Omschrijving

Van Gelder agrarisch & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen landbouwgrond, totaal groot circa 21.32.40 ha, gelegen aan de Kruisweg in Achthuizen.

Omschrijving
Het betreft percelen landbouwgrond van een uitstekende landbouwkundige kwaliteit.

Situering
De percelen zijn gelegen nabij Kruisweg 1 in Achthuizen op het eiland Goeree-Overflakkee. De percelen liggen in het landelijke gebied en zijn goed bereikbaar.
Zie bijlage 1: luchtfoto en foto’s van de percelen

Toegang
De percelen zijn met een eigen dammen direct bereikbaar vanaf de Kruisweg en de Blokseweg.

Grondkwaliteit en drainage
De percelen bestaan uit zware zavel, profielverloop 5.

Het rekenpeil van het waterschap is bij winterpeil -1,25 m NAP en bij zomerpeil – 0,95 m NAP. De gemiddelde maaiveldhoogte varieert van 0,32 m NAP tot 0,60 m NAP.

De percelen zijn in 2017 op 12 m gedraineerd.

Gebruik
Het huidige gebruik van de afgelopen jaren en het huidige teeltjaar is als volgt:
Jaar perceel M 351 perceel M 354
2020 tarwe en bladgewassen bladgewassen
2021 tarwe en bladgewassen tarwe
2022 tarwe en bladgewassen bladgewassen
2023 tarwe en bladgewassen tarwe

Jacht
De jacht is t/m 31 maart 2035 verhuurd.

Vergunningen
Niet van toepassing.

Nutsvoorzieningen
Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente
Over de percelen moeten jaarlijks de volgende bedragen aan herinrichtingsrente betaald worden:
Kadastraal perceel bedrag eindjaar
Oostflakkee M 351 € 1.065,33 2027
Oostflakkee M 354 € 1.298,58 2027

Zakelijke rechten
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheden
Niet van toepassing.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Pachtsituatie
Perceel Oostflakkee M 351 is verpacht op basis van een geliberaliseerd pachtcontract. De einddatum in het geliberaliseerde pachtcontract is 31 december 2023.

Bestemming
Op de percelen is het bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee van gemeente Goeree-Overflakkee van toepassing zoals vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Goeree-Overflakkee op 16 oktober 2014. De volgende bestemmingen zijn aan de percelen toegekend:
- Enkelbestemming Agrarisch
- Gebiedsaanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingszone'

Meer informatie staat op de website ruimtelijkeplannen.nl en is ook op aanvraag beschikbaar.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

Bij onderzoek d.d. 17 juli 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden.

Koper kan indien gewenst voor eigen rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Aanvullende verkoopinformatie
Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de aangeboden percelen in één koop- en verkoop te verkopen maar ook om de verschillende aangeboden percelen afzonderlijk en naar eigen inzicht te verkopen.

Naast de aangeboden percelen landbouwgrond is ook de bijbehorende boerderij Kruisweg 1 in Achthuizen te koop. Dit betreft het bouwvlak van 1 ha met woning en bedrijfsgebouwen en de rond de boerderij gelegen grond. Het betreft het resterende gedeelte van ca. 2.68.90 ha van het kadastrale perceel Oostflakkee M 354. Voor dit onderdeel wordt een aparte brochure gemaakt, deze is rond half oktober 2023 beschikbaar.

Waterschap Hollandse Delta heeft aan verkoper gevraagd om het achterstuk van kavel Oostflakkee M 351 aan te mogen kopen, e.e.a. zoals weergegeven op het van het waterschap ontvangen kaartje dat als bijlage 4 aan deze brochure is toegevoegd. Een eventuele verkoop van dit stuk aan het waterschap zal uitsluitend in nauw overleg met de koper van het overblijvende rechthoekige deel van de kavel gebeuren, waarbij ook de condities en voorwaarden besproken worden.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt.

Er is niet eerder sprake van een koop- verkoopakkoord dan nadat over de koopsom en alle verdere details overeenstemming is bereikt, uitsluitend blijkend uit een door alle partijen ondertekende koopovereenkomst.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen en dergelijke.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Koopsom
Op het aangeboden onroerend goed kan tot vrijdag 24 november 2023 om 17:00 uur een bieding uitgebracht worden. Hiervoor kan het biedformulier gebruikt worden dat als losse bijlage geleverd wordt.

Op dit biedformulier staan de condities zoals verkoper die gesteld heeft. Eventuele aanvullende voorwaarden of condities van koper dienen tegelijkertijd met de bieding bekend gemaakt te worden. Condities en/ of voorwaarden die na 24 november 2023 om 17:00 uur binnen komen worden niet geaccepteerd.
Uiterlijk 1 december 2023 zal de makelaar namens de verkoper degenen die geboden hebben de reactie op hun bieding laten weten.

Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht om niet te gunnen voor. Verkoper behoudt zich ook het recht voor de aangeboden percelen in één koop- en verkoop te verkopen maar ook om de verschillende aangeboden percelen afzonderlijk en naar eigen voorkeur te verkopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Theo van Gelder op telefoonnummer
06 - 53 11 17 62 of per e-mail theo@vangeldermakelaardij.nl

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
21 ha 32 a 40 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
deelperceel
Oppervlakte
10 ha 50 a 0 ca
Perceel
OFK00-M-351
Perceelnaam
Oostflakkee M 351
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
10 ha 82 a 40 ca
Perceel
OFK00-M-354
Perceelnaam
Oostflakkee M 354
Eind datum
2023-11-25T23:00

Foto's

Kaart Kruisweg Achthuizen

naar Kruisweg Achthuizen
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand